Upute za pisanje radova

UPUTE AUTORIMA – ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM

Prihvaćeni radovi objavljuju se u digitalnoj publikaciji (pdf) Zbornik radova međunarodne konferencije „Dani kriznog upravljanja“ (ISSN: 2706-3720). 

POLITIKA UREĐIVANJA

Uredništvo zaprima sve radove. Radovi se zaprimaju pomoću online obrasca.

Svi pristigli radovi se nakon pregleda upućuju u postupak recenzije članovima Znanstvenog odbora, ali i ekspertnim stručnjacima izvan Uredništva u slučaju specifičnog sadržaja teksta.

Poslije završene recenzije, predsjednik Znanstvenog odbora predlaže odboru daljnji postupak i to: (a) koji se radovi prihvaćaju za objavljivanje, (b) koji se radovi  vraćaju autoru sa sugestijama, preporukama i primjedbama radi poboljšanja; (c) koji se radovi odbijaju, budući da:

 • rad ne zadovoljava zahtijevanu znanstvenu ili stručnu razinu;
 • autor je rad sa sličnom temom već objavio;
 • rad ne ispunjava kriterije Konferencije, osobito ako je:

– sadržaj izvan koncepcije znanstvene i stručne orijentacije konferencije i

– ne ispunjava metodološke standarde kojih se Konferencija pridržava.

Ukoliko rad  nije prihvaćen, Znanstveni odbor autoru šalje obavijest, ali rad se ne vraća.

Ukoliko je autor usvojio primjedbe i sugestije iz postupka recenzije i poboljšao tekst prema zahtjevu navedenog postupka, rad  se prihvaća za objavljivanje u Zborniku konferencije.

Ukoliko recenzent rad pozitivno ocijeni, može ga kategorizirati u jednu od kategorija vrsnoće:

Izvorni znanstveni članak (Original scientific paper) je originalno znanstveno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja.

Prethodno priopćenje (Preliminary communication). Taj znanstveni članak obavezno sadrži jednu ili više znanstvenih informacija ali, bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih znanstvenih spoznaja.

Pregledni rad (Review paper). Sadrži posebni problem o kojem je već publiciran znanstveni rad, ali mu se pristupa na nov način.

Studija slučaja (Case study).  Sadrži opis proučavanja određenog slučaja kvalitativnim metodama, sagledavanjem svih važnijih aspekata jedne pojave ili situacije.

Stručni članak (Professional paper). Sadrži korisne priloge iz struke i za struku.

Ukoliko recenzenti utvrde da rad ima značajni znanstveni doprinos, autoru će se predložiti objava rada u znanstvenom časopisu Annals of Disaster Risk Sciences.

Autori u radu moraju posebnu pozornost obratiti na odgovarajuće strukturiranje teksta i njegovu odgovarajuću dužinu sukladno priznatim standardima znanstvene metodologije u ekonomskim istraživanjima.

SADRŽAJNO I TEHNIČKO UREĐIVANJE ČLANKA

Molimo da za pripremu članka i prezentacija koristite predložak i slijedite ovdje navedene upute

Tekst članka mora početi sažetkom i uvodom, a sadrži još metode, analizu problema, raspravu i zaključke, tablice, slike i popis korištene literature.

Rad treba biti napisan na engleskom jeziku.

Opseg rada ne smije iznositi više od 22.000 znakova (sažetak nije uključen).

Font je Times New Roman, veličina 12, s proredom 1,15, poravnan s obje strane (justify), pisan od početka reda (bez uvlačenja prvog retka pasusa), s marginama od 2,5.

Ukoliko je u tekstu potrebno posebno označiti neku riječ ili rečenicu koriste se pisana kosa slova (italic), nikako ne podebljana (bold).

Naslovi poglavlja (od Uvoda do Zaključka) moraju biti kratki i jasni, te redom numerirani arapskim brojevima (1., 2., 3., ….).

Poglavlja mogu imati i pod-poglavlja koja se obavezno numeriraju s dvocifrenim odnosno trocifrenim brojevima. (primjer: 1; 1.1.; 2. ; 2.1.; 2.1.1. itd.), ali ne više od toga.

Tablice i slike moraju imati, broj, naziv i izvor podataka. Naziv tablice piše se iznad tablice, a naziv slike ispod slike. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima. Grafičke prikaze i slike u tekstu potrebno je prikazati u jpg formatu. Autori moraju imati pravo na korištenje tablica, slike i ostali materijali korištenih u radu.

Članak mora zadovoljavati sve tehničke propozicije navedene u ovim uputama.

STIL I ORGANIZACIJA TEKSTA

Autori se obvezno moraju pridržavati znanstvene i stručne metodologije u pisanju tekstova koja je uobičajena u znanstvenim i stručnim publikacijama. Rad mora sadržavati:

 • Naslov VELIKA ŠTAMPANA SLOVA pt.12
 • Prezime i inicijali autora: Primjer: Petrović, P.1, Marković, M.2, ….
 • Adrese ustanova u kojoj su zaposleni: Primjer: 1Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, Hrvatska
 • Sažetak (Abstract) ispisuje se u 100-300 riječi (dvostruki prored)
 • Ključne riječi (moraju odražavati suštinu sadržaja rada, a navodi se do pet takvih riječi)
 • Adresa autora za korespondenciju
 • Uvod
 • Metode
 • Analiza problema
 • Rasprava i zaključci
 • Literatura (ne stavljati fusnote)

Reference u tekstu i popis literature treba oblikovati u skladu s citatnim stilom American Psychological Association (APA 6th).

REFERENCE U TEKSTU: Citirane dijelove teksta navodi se u tekstu, a ne u bilješkama. Stavlja ih se u zagrade i sadrže prezime autora i godinu izdanja npr. (Toth, 2003), a u slučaju citata navodi se još i strana (Toth, 2003:150). Svaka bilješka navodi se kao i prvi put. Ako se radi o dvojici autora: (Toth i Kešetović, 2012). Ako je više autora navesti prvog i pisati: (Toth i suradnici, 2003). Svaka referenca mora se navesti u popisu literature.

LITERATURA: obuhvaća sve korištene izvore i potpune podatke o djelima koja se obvezno spominju u referencama. Popis literature piše se bez broja poglavlja i dolazi na kraju rada (poslije Zaključka). Literatura se ne numerira. Uređuje se abecednim redom autora te kronološki za radove istog autora.

Literatura se citira prema primjerima za knjige, časopise i ostale izvore:

Knjige: prezime, inicijali (godina), Naslov, mjesto izdavanja: ime izdavača

Ukoliko su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale (godinu)

Ukoliko je više autora (četiri ili više), navodi se prezime prvog autora nakon čega slijedi et al.

Primjeri knjige:*

Blankenship, B. (1998). Baker roll 1924: Eastern Band of Cherokee Indians of North Carolina. Cherokee, NC: Cherokee Roots.

Ickes, W. (Ed.). (1998). Empathic accuracy. New York, NY: Guilford Press.

Herrmann, R. K., & Finkle, F. (2002). Linking theory to evidence in international relations. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons (Eds.), Handbook of international relations (pp. 119-136). London, England: Sage.

Časopisi: prezime, inicijali, (godina) “Naslov članka”, naziv časopisa u kojem je objavljen; broj, volumen, svezak, stranice.

Ukoliko je više autora (četiri ili više), navodi se prezime prvog autora nakon čega slijedi et al.

Ukoliko je više radova istog autora objavljenih iste godine, uz godinu se rabe oznake “a,b,c” (primjerice, 2011a, 2011b itd.)

Primjeri članka iz časopisa:*

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 22(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Izvori preuzeti s Internet stranica: prezime autora/urednika, inicijali imena, (godina), “Naslov članka”, Naslov časopisa, datum publikacije, godište, broj, stranice, Internet adresa (datum prvog uvida u tekst na Internetu), Radovi u Zborniku skupa: autor (godina izdanja) “Naslov članka”. U: Naslov zbornika. Mjesto izdanja: izdavač, stranice.

Primjer izvora s Internet stranice:*

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/

Teze i disertacije: navodi se ime autora (godina) naslov disertacije, te institucija gdje je doktorska disertacija obranjena.

Primjer teze i disertacije:*

Considine, M. (1986). Australian insurance politics in the 1970s: Two case studies. (Unpublished doctoral dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia.

Službene publikacije: naziv publikacije/organizacije/ustanove, (godina) Naslov, Mjesto izdavanja: izdavač.

Primjer službene publikacije:*

Federal Aviation Administration (2004). Seaplane, skiplane, and float/ski equipped helicopter operations handbook (FAA-H-8083-23). Washington, D. C: U. S. G. P. O.

 AUTORSKA PRAVA

Jednom prihvaćeni članak obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti drugdje. Autori jamče da je njihov rad izvorni doprinos i da objavljivanje njihovog članka ne predstavlja kršenje autorskih prava. Radovi se objavljuju pod licencom Creative Commons 4.0 CC-BY  

DOSTAVLJANJE RADOVA

Radovi će preliminarno biti objavljeni na Web stranici Konferencije i dostupni svim prijavljenim sudionicima Konferencije, a nakon recenzije i izlaganja na Konferenciji će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova. Uvjet da rad bude objavljen u Zborniku radova je izlaganje rada na Konferenciji u usmenom ili poster načinu izlaganja.

*Primjeri citiranja preuzeti su sa Citefast.com