Tematska područja – DKU 2023

  1. Zaštita od požara i vatrogastvo

Zaštita od požara i vatrogastvo od posebnog su interesa za sektor sigurnost i krizno upravljanje jer pomažu u sprječavanju izbijanja i širenja požara te štite ljude, imovinu i okoliš od štete ako do požara ipak dođe. Zaštita od požara i vatrogastvo također su ključni za smanjenje rizika od ozljeda povezanih s požarom, smrtnih slučajeva i gubitka imovine, što može imati dugotrajne učinke na pojedince, zajednice i gospodarstvo. Davanjem prioriteta zaštiti od požara i vatrogastvu, organizacije i pojedinci mogu osigurati da budu spremni  za brzo i učinkovito reagiranje u slučaju požara. Posebna je važna implementacija novih tehnologija i digitalnih inovacija za upravljanje rizikom od požara i provedbu vatrogasnih intervencija.

  1. Otpornost kritičnih subjekata i nacionalna sigurnost

Ovisnost otpornosti kritičnih subjekata i nacionalne sigurnosti važna je jer poremećaji kritičnih subjekata mogu imati ozbiljne utjecaje na vitalne nacionalne interese, uključujući gubitak života, ekonomsku štetu i smanjenu sposobnost odgovora na hitne situacije. Osiguravanjem otpornosti kritičnih subjekata, države mogu poboljšati svoju sposobnost održavanja stabilnosti i sigurnosti te učinkovitog odgovora na krizne situacije. Učinkovita otpornost i nacionalna sigurnost zahtijevaju sveobuhvatan pristup koji integrira napore vlade, industrije i zajednica te uključuje kontinuirano praćenje i poboljšanje. Upravo u tom smjeru nove obveze za države članice definira EU Direktiva o otpornosti kritičnih subjekata.

  1. Civilna zaštita i međunarodni aspekti kriznog menadžmenta

Civilna zaštita zauzima važno mjesto u sustavu nacionalne sigurnosti za integrirano upravljanje rizicima od katastrofa i koordinaciju sudionika na svim razinama sustava civilne zaštite. Međunarodni aspekti upravljanja krizama uključuju suradnju i koordinaciju između zemalja i međunarodnih organizacija u odgovoru na krize koje prelaze nacionalne granice i upravljanju njima. To može uključivati ​​razmjenu informacija, resursa i stručnjaka, kao i koordinirane napore za pružanje pomoći pogođenom stanovništvu kroz provedbu međunarodnih operacija civilne zaštite.

  1. Sigurnost cestovnog i zračnog prometa

Sigurnost cestovnog i zračnog prometa odnosi se na mjere i sustave osmišljene za smanjenje rizika od nesreća i poboljšanje sigurnosti pojedinaca koji putuju cestama ili u zrakoplovu. Sigurnost u cestovnom i zračnom prometu ključna je za zaštitu života i dobrobiti pojedinaca koji putuju cestama ili u zrakoplovu te za osiguranje učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja prometnih sustava. Učinkoviti napori za sigurnost cestovnog i zračnog prometa mogu pomoći u smanjenju broja nesreća i ozljeda, poboljšati odgovor na hitne slučajeve i planove evakuacije te povećati sveukupno povjerenje javnosti u prometne sustave.

  1. Bio sigurnost i održivi razvoj

Biosigurnost se danas nameće više nego ikada kao imperativ budući između ostalog predstavlja zaštitu zdravlja ljudi te povećanje i zaštitu poljoprivrednih proizvoda koji su u direktnoj vezi sa sigurnosti hrane.  Prevencijom, kontrolom i upravljanjem biološkim čimbenicima rizika ostvaruje se integracija biološke sigurnosti i održivog razvoja. Na taj način biosigurnost  postaje ključni čimbenik ostvarivanju ciljeva održivog razvoja na što se posebno ističe povećanje sigurnosti hrane i poboljšanje zdravlja. Osiguravanjem da su mjere biološke sigurnosti na snazi i da se aplikacije biotehnologije koriste na odgovoran i održiv način, moguće je maksimizirati dobrobiti novih tehnologija uz smanjenje mogućih rizika. Uz navedeno biosigurnost također ima i za cilj zaštititi se od bioterorističkih djela i spriječiti nepovoljne biosigurnosne događaje te osigurati pravni okvir za realizaciju svega navedenog.

  1. Digitalne inovacije i informacijska sigurnost

Integracija digitalnih inovacija i informacijske sigurnosti ključna je kako bi se osiguralo da se prednosti digitalne tehnologije mogu u potpunosti ostvariti uz zaštitu osjetljivih i povjerljivih informacija od štete. Digitalne inovacije mogu pružiti nove i poboljšane načine osiguravanja informacija, poput enkripcije i biometrijske autentifikacije, ali također mogu stvoriti nove rizike i izazove za informacijsku sigurnost. Učinkovita informacijska sigurnost zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje tehničke, organizacijske i pravne mjere, kao i kontinuirano praćenje i poboljšanje. Davanjem prioriteta informacijskoj sigurnosti i njezinim integriranjem s digitalnim inovacijama, organizacije i pojedinci mogu osigurati povjerljivost, integritet i dostupnost osjetljivih informacija te promicati povjerenje u digitalnu tehnologiju.

  1. Zdravstveni i psihosocijalni aspekti kriznog menadžmenta

Učinkovito upravljanje krizama zahtijeva sveobuhvatan pristup koji se bavi i zdravstvenim i psihosocijalnim aspektima krize. To uključuje koordinaciju i suradnju između zdravstvenih tijela, stručnjaka za mentalno zdravlje i drugih relevantnih dionika kako bi se osiguralo da pojedinci i zajednice dobiju njegu i podršku koja im je potrebna za oporavak i ponovnu izgradnju. Davanjem prioriteta zdravstvenim i psihosocijalnim aspektima u kriznom upravljanju, moguće je poboljšati dobrobit pojedinaca i zajednica te promicati dugoročni oporavak i otpornost.