Program konferencije

Srijeda, 22. rujna
9:30Otvaranje drugog djela konferencije
9:45Pozvano predavanje - Biodefense in the world of epidemic uncertainties
Peter Leitner, Kenneth Alibek
10:15-12:05
Tematske cjeline: Potres kao neprihvatljiv rizik; Uloga udruga u katastrofama
Moderatori: Davor Spevec, mag. polit., Igor Milić, struč. spec. ing. admin. chris.
10:15Sustavi, mreže i objekti od lokalnog značaja potresom pogođenih područja na primjeru Banovine
Ivan Nađ, Indira Basarić
Veleučilište Velika Gorica
10:25Pridržavanje sigurnosnih preporuka za slučaj potresa – analiza sadržaja Facebook grupe „Potres u Zagrebu – svjedočanstva“
Jasminka Kovačević
Ravnateljstvo civilne zaštite RH
10:35Svijest o potresu kao prijetnji i smanjenje rizika od katastrofa u obrazovnim ustanovama
Ana Miličić
Ravnateljstvo civilne zaštite RH
10:45Pregled uporabe algoritama strojnog učenja u predviđanju potresa
Vladimir Bralić, Antun Matija Filipović, Davor Lozić
Veleučilište Velika Gorica
10:55Ublažavanje seizmičkog rizika muzejskih eksponata: zagrebačka iskustva i perspektive
Ana Bedenko, Dajana Jelčić Dubček
Veleučilište Velika Gorica
11:05Promjene u b-vrijednostima prije i za vrijeme potresa u Zagrebu 2020. g.
Ljiljana Ivanković
Veleučilište Velika Gorica
11:15Uloga nevladinog sektora u jačanju kapaciteta prevencije od katastrofa
Edin I Garaplija, Haris Delić
Sveučilište u Sarajevu
11:25Izazovi prihvata međunarodne pomoći nakon potresa u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji
Igor Milić, Mladen Boričević
Veleučilište Velika Gorica
11:35Licenciranje potražnih pasa u sustavu civilne zaštite
Tomislav Marević
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
11:45Značaj uključivanja volontera u mehanizam upravljanja rizikom od katastrofa Republike Srbije
Zoran Keković, Mirjana Laban, Sandra Nedeljkovic
Sveučilište u Beogradu, Sveučilište u Novom Sadu, Vlada Republike Srbije
11:55Sustavni pristup volontiranju kao odraz sudioničkog upravljanja u civilnoj sigurnosti – komparativna analiza devet država članica Europske unije
Vera-Karin Brazova
Karlovo Sveučilište u Pragu
12:05Pauza
12:15-13:05
Tematska cjelina: Sigurnost okoliša i ekološki aspekti katastrofa i kriza
Moderatorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura
12:15Požar kao prirodna ugroza kritične infrastrukture
Tatjana Gerginova
Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Bitola
12:25Radijacijski incident sa cezijem-137 u Sarajevu ili ekološka katastrofa?!
Jasmin Ahić, Almir Pustahija, Farah Fazlagić
Sveučilište u Sarajevu
12:35Prekomjernost iskorištavanja prirodnih bogatstava kao ekološka prijetnja i suvremena ugroza nacionalne sigurnosti
Damir Pišković, Davor Solomun, Marijan Jozić
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Visoka policijska škola u Zagrebu
12:45Krizno upravljanje građevnim otpadom – izazovi i prilike
Anamarija Grbeš, Želimir Veinović
Sveučilište u Zagrebu
12:55Analiza rješenja utemeljenih na prirodi za smanjenje rizika i prilagodbu klimatskim promjenama
Sanja Kalambura
Veleučilište Velika Gorica

Četvrtak, 23. rujna
9:30Uvod u tematske cjeline
9:40-11:00
Tematska cjelina: Zdravstveni i psihosocijalni aspekti katastrofa i kriznih situacija
Moderator: Marko Toth, v. pred., mag. psych.
9:40Podrška aktivnostima odgovora na katastrofu koje provode stručnjaci za zdravlje okoliša
Michele Samarya-Timm
Nacionalna asocijacija za zdravlje okoliša, SAD
9:50Psihosocijalni učinci potresa
Damir Lučanin
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
10:00Odgovor Republike Srbije na zdravstvenu krizu izazvanu pandemijom COVID-19 uz prikaz socio-ekonomskog uticaja događaja
Sandra Nedeljkovic, Marija Jevtic, Mirjana Laban
Vlada Republike Srbije, Sveučilište u Novom Sadu
10:10Stres, poplave i ostale katastrofe
Tea Ramljak, Marko Toth, Kristina Perišić, Tamara Čendo-Metzinger
Veleučilište Velika Gorica
10:20Vatrogasne intervencije s traumatskim obilježjima i psihičke reakcije vatrogasaca
Melanija Vrhovec, Kristina Perišić, Marko Toth
Veleučilište Velika Gorica
10:30Krizno komuniciranje i vulnerabilne skupine tijekom pandemije
Iskra Alexandra Nola, Matija Dvorski, Marjeta Majer
Sveučilište u Zagrebu
10:40Percepcija studenata medicine o provođenju i informatizaciji nastave tijekom pandemije COVID-19
Iskra Alexandra Nola, Matija Dvorski, Marjeta Majer
Sveučilište u Zagrebu
10:50Zdravstveni sistem u evropskom programu kritične infrastrukture u doba pandemije
Marjan Marjanović, Milan Milošević, Nebojša Kavarić
Institut za procjenu rizika i kritičnu infrastrukturu u Podgorici, Sveučilište UNION – Nikola Tesla iz Beograda, Evropski Centar za Mir i Razvoj iz Podgorice
11:00Pauza
11:10-14:20
Tematska cjelina: Ekonomski, tehnički i tehnološki aspekti kriznog upravljanja
Moderator: Igor Milić, struč. spec. ing. admin. chris.
11:10Koordinacija, komunikacija i suvremeni tehnološki trendovi u kriznom upravljanju
Mende Goce Mocanoski, Marjan Gjurovski
Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Bitola
11:20Uvođenje koncepta operativnih centara, komunikacijskih čvorišta i upravljanja incidentima u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na prirodne i ekološke katastrofe
Amer Smailbegovic, Nedzad Korajlic, Nihad Fejzic
DTCare Sarajevo, Sveučilište u Sarajevu
11:30Besposadne letjelice - oblik suvremene prijetnje
Marinko Ogorec, Marko Cerjan
Veleučilište Velika Gorica
11:40Upravljanje i obnova resursa Europske unije u središnjem uredu u Oradei tijekom pandemije COVIDA-19 u 2020. g.
Gyula László Flórián
Partsko kršćansko sveučilište u Oradei
11:50Li-Fi mrežna tehnologija
Davorin Valenčić, Ivan Sklepić
Veleučilište Velika Gorica
12:00Uticaj terorističkih prijetnji na sigurnost građana Bosne i Hercegovine sa pozicije percepcije studenata Univerziteta u Sarajevu
Mensur Sipkar
Sveučilište u Sarajevu
12:10Uloga digitalne tehnologije pri kupovini turističkog proizvoda
Matea Milićević
Srednja turističko-ugostiteljska škola, Mostar
12:20Uporaba moderne tehnologije u zaštiti i spašavanju stanovništva od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS)
Aleksandar Ivanov, M. Malish Sazdovska, M. Babanoski
Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Bitola
12:30Svjetska ekonomska i financijska kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 i njezin učinak na računovodstveni informacijski sustav
Mila Mitreva, Blagica Koleva
Sveučilište Goce Delčev u Štipu
12:40Održavanje zrakoplova za vrijeme pandemije COVID-19
Alaa Khoueis, Darko Virovac, Mirela Karabatić
Veleučilište Velika Gorica
12:50Uloga upravljanja u kriznim uvjetima kolektivnih organizacija koje se bave zaštitom autorskih prava u događanjima koja ograničavaju javnu izvedbu glazbe
Lejla Trnčić
Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca, BiH
13:00Zdravstvene i psihosocijalne smetnje djelatnika u turizmu i hotelijerstvu izazvane mobingom
Bernadica Milićević
Sveučilište Hercegovina
13:10Društveni mediji u kriznim situacijama – naučene lekcije
Antun Matija Filipović, Vladimir Bralić, Bruno Valić
Veleučilište Velika Gorica
13:20Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu
Aneta Karakaš
13:30Svijest o klimatskim promjenama među studentima visokih poslovnih škola
Majda Tafra Vlahović
RIT Croatia
13:40Preobrazba katastrofa u mogućnost suradnje i njihov učinak na ekonomsku sastavnicu društvene zajednice
Mirsad Nuković
Sveučilište u Travniku