Procjena rizika od velikih nesreća – primjena pravilnika i kriterija – kako krenuti?

Zaviša Šimac (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
Nataša Holcinger (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obaveza je načelnika, gradonačelnika i župana jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave (JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15). Procjene rizika polazišni su dokument za izradu svih planova i aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa, prioritizaciju ulaganja te održivi razvoj. Državna uprava za zaštitu i spašavanje donijela je Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 65/16) te Kriterije za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama JLP(R)S kako bi procjene rizika od velikih nesreća bile jednoobrazne i usporedive. Sukladno Pravilniku i Kriterijima sudionicima radionice pojasniti će se obaveze, dijelovi procjene i način pristupanja izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područja JLP(R)S te im se pružiti prilika za izradu okvira procjene rizika, za grupni rad uz pomoć voditelja radionice te prezentiranje rezultata rada i pitanja, raspravu, te razmjenu iskustava sa ostalim sudionicima.

Radionica je namijenjena upravo načelnicima, gradonačelnicima i županima kao odgovornim osobama na području svoje nadležnosti za upravljanje rizicima od njihove analize preko njihova smanjivanja pa sve do reagiranja u slučaju velike nesreće odnosno osobama, zaposlenicima JLP(R)S, koje su u općini, gradu ili županiji odgovorne za koordinaciju izrade i izradu procjene rizika od katastrofa te savjetovanja predstavničkog tijela o upravljanju rizicima.

Jezik radionice: hrvatski

PRIJAVA na radionice.

OVDJE možete izvršiti uplatu kotizacije.

*prijava nije potrebna ukoliko se putem stranice izvrši uplata